Ngày 06/9/2014, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) và triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.