Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 15 508
  • Tổng lượt truy cập: 1538443
  • Tất cả: 1581
Đăng nhập
TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

     Hội nghị đã triển khai, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Triển khai 09 Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương; 05 Chỉ thị của Tỉnh ủy. Trong đó, hội nghị chú trọng quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 02 nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

     Thông qua buổi học tập, mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của Nghị quyết và các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh. Từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, công chức, viên chức./.

Tin khác