Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNGĐịa chỉ: Số 034, phố Đàm Quang Trung, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (0206) 3852422 (Văn phòng)

Email: sonoivu@caobang.gov.vn

 Ngày 31 tháng 12 năm 2021  Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

1. Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc sở, gồm:

a) Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức, biên chế.

b) Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo.

c) Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

d) Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ.

đ) Thanh tra.

e) Văn phòng.

2. Các tổ chức tương đương Chi cục trực thuộc Sở, gồm:

a) Ban Thi đua - Khen thưởng.

b) Ban Tôn giáo.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

II. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ

1. Giám đốc là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của y viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc, giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm thay Giám đốc điều hành các hoạt động của sở. Phó Giám đốc không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Số lượng Phó Giám đốc sở: có 03 Phó Giám đốc.