Loại văn bản
Tổng số: 1264
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/2024/QD-UBND 14/05/2024 Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
82/2023/NQ-HĐND 27/12/2023 Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ớ xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 26
25/2023/QĐ-UBND 08/12/2023 Quyết định Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
22/2023/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
60/NQ-HĐND 25/09/2023 Nghị quyết Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
16/2023/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 10
32/2023/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2026
Lượt xem: 0
Tải về 19
18/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1118
Tải về 24
01/2022/QĐ-UBND 13/01/2022 Ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 936
Tải về 0
53/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 985
Tải về 20
12345678910...