Loại văn bản
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 423
Tải về 22
01/2022/QĐ-UBND 13/01/2022 Ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 377
Tải về 0
53/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 457
Tải về 19
80/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với Phó trưởng công an xã, thị trấn thôi việc do tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 384
Tải về 6
42/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 443
Tải về 9
21/2021/Đ-UBND 20/08/2021 Quyết định Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 492
Tải về 22
34/2020/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 420
Tải về 58
15/2020/QĐ-UBND 15/07/2020 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 294
Tải về 5
49/2019/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư. lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định sô 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 593
Tải về 3
1958/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chính quyền địa phương, lĩnh vực công chức và lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 556
Tải về 16
1234