Các ý kiến đóng góp huy hiệu

Có tổng số 441 ý kiến đóng góp:

433 ý kiến đồng ý

8 ý kiến không đồng ý

Họ và Tên Ý kiến của bạn Ý kiến khác
La Văn Chằng Đồng ý
Nông Minh Chức Đồng ý
Hứa Thị Liên Đồng ý
Triệu Văn Quân Đồng ý
Lục Thị Nga Đồng ý
Mạc Thị Huyên Đồng ý
Mạc Thị Ngơi Đồng ý
La Văn Chung Đồng ý
Nông Văn Trung Đồng ý
Kim Văn Thủy Đồng ý
Nông Thị Lanh Đồng ý
Nông Thị Liễu Đồng ý
Hoàng Văn Long Đồng ý
Bàn Mùi Liều Đồng ý
Hoàng Văn Phia Đồng ý
Mạc Văn Tuấn Đồng ý
Đặng Vần Páo Đồng ý
Mạc Văn Thắng Đồng ý
Nông Văn Thắng Đồng ý
Nông Ích Chài Đồng ý

Trang