Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Công văn số 1335/SNV-CCVC ngày 05/7/2017 về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 06/07/2017
Ngày kết thúc:31/07/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 1335_2017.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; cụm, khối thi đua thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh

Ngày bắt đầu: 23/05/2017
Ngày kết thúc:02/06/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 969_2017.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Về việc xin ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020

Ngày bắt đầu: 05/04/2017
Ngày kết thúc:26/04/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 590 SNV CCVC.PDF, PDF icon Báo cáo đánh giá tác động.PDF, PDF icon Dự thảo Nghị Quyết.PDF, PDF icon Dự thảo tờ trình.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ

Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Ngày kết thúc:25/04/2017
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Quyet_dinh_ban_hanh_Quy_dinh_phan_cap_(du_thao)_2017.doc, Microsoft Office document icon Quy_dinh_phan_cap_(du_thao)_2017.doc, PDF icon CV_lay_y_kien_2017.signed.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v góp ý dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ

Ngày bắt đầu: 01/03/2017
Ngày kết thúc:10/03/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 317.PDF, Microsoft Office document icon Du_thao_QD_tuyen_dung_CC_cap_xa_17.doc, Microsoft Office document icon Du_thao_QD_tuyen_dung_cong_chuc_17.doc, Microsoft Office document icon QD_suadoi1110_17.doc, Microsoft Office document icon Quy_dinh_tieu_chuan_truong,_pho_phong_2017.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 346/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu: 29/12/2016
Ngày kết thúc:10/01/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 2457_2016.PDF, Microsoft Office document icon du_thao_quyet_dinh_cua_ub_tinh.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng lấy ý kiến Dự thảo Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

Ngày bắt đầu: 10/03/2016
Ngày kết thúc:23/03/2016
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon QĐ B.hanh DA 1 cua hien dai.doc, Microsoft Office document icon DA thuc hien 1 cua hien dai.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Ngày bắt đầu: 30/11/2015
Ngày kết thúc:05/12/2015
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Du thao Ke hoach CCHC gdoan 2016-2020.doc, Office spreadsheet icon Phu luc KH CCHC.xls
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2016

Ngày bắt đầu: 30/11/2015
Ngày kết thúc:05/12/2015
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Du thao KH CCHC 2016 .doc, Office spreadsheet icon Phu luc KH CCHC.xls
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn số 1801/SNV-CCHC ngày 28 tháng 10 năm 2015 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ CB,CC đi đào tạo, bồi dưỡng

Ngày bắt đầu: 28/10/2015
Ngày kết thúc:04/11/2015
Tệp đính kèm: PDF icon 1801 SNV CCHC.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp

Trang