Văn bản ngành nội vụ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/TKTGS 01/8/2017
2507/UBND-NC 07/8/2017
1495/SNV-TCBC 01/8/2017
1495/SNV-TCBC 01/8/2017
1472/SNV-TCBC 26/7/2017
1472/SNV-TCBC 26/7/2017
2260/UBND-NC 18/7/2017
1443/HD-SNV 20/7/2017
1443/HD-SNV 20/7/2017
1370/SNV-VP 13/7/2017

Trang