DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ; TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Quyết định; ngày, tháng, năm công bố

Tệp đính kèm

I

Lĩnh vực Tổ chức, Biên chế (03 TTHC)

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

2

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

3

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

II

Lĩnh vực Quản lý Hội và tổ chức phi Chính phủ (18 TTHC)

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội  hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện, thành phố

 

 

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

 

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

 

4

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

 

 

5

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

 

6

Thủ tục Hội tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố

 

 

7

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố

 

 

8

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

 

9

Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố

 

 

10

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố

 

 

11

Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố

 

 

12

Thủ tục xin phép đặt Văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

 

 

13

Thủ tục đặt Chi nhánh Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh

 

 

14

Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

 

 

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

 

 

16

Thủ tục Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã tự giải thể

 

 

17

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

 

 

18

Thủ tục cho phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

 

 

III

Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 TTHC)

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục thành lập xóm mới, tổ dân phố mới

 

 

IV

Lĩnh vực Công tác thanh niên (03 TTHC)

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong

 

 

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong

 

 

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong

 

 

V

Lĩnh vực Công chức viên chức (04 TTHC)

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

 

2

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên

 

 

3

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ

 

 

4

Thủ tục phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã

 

 

VI

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (06 TTHC)

Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 13/4/2018

1

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

 

 

2

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

3

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

4

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

 

 

5

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

 

 

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

 

 

VI

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (14 TTHC)

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp, Mỹ)

 

 

2

Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể, phong tặng (truy tặng) danh hiệu anh hùng cho cá nhân trong thời kì đổi mới

 

 

3

Thủ tục đề nghị khen thưởng cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể

 

 

4

Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác (Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

5

Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (Tặng Bằng có công với nước, Huân, huy chương kháng chiến)

 

 

6

Thủ tục tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

 

 

7

Thủ tục tặng thưởng Danh hiệu Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

 

8

Thủ tục tặng thưởng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

 

 

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác

 

 

10

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

 

 

11

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

 

 

12

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích theo đợt hoặc chuyên đề

 

 

13

Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

 

 

14

Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh