Công tác công đoàn

Hướng dẫn số 225/HD-CĐVC ngày 08 tháng 5 năm 2014 về tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển"


Quyết định số 04/QĐ-BCHCĐ ngày 04/3/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Sở Nội vụ


Công văn số 205/CV-CĐVC ngày 28/3/2014 về việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018)


Công văn số 205/CV-CĐVC ngày 28/3/2014 về việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018)


Công văn về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2014


Công văn số 203/CV-CĐVC ngày 25 tháng 3 năm 2014 về việc ủng hộ xây dựng Quỹ "Nghĩ tình biên giới, hải đảo" giai đoạn 2012-2016


Công văn về việc hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì nữ CNVC-LĐ nghèo giai đoạn 2013-2018"


Công văn về việc hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì nữ CNVC-LĐ nghèo giai đoạn 2013-2018"

Trang