Công tác công đoàn

Công văn số 205/CV-CĐVC ngày 28/3/2014 về việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018)


Công văn về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2014


Công văn số 203/CV-CĐVC ngày 25 tháng 3 năm 2014 về việc ủng hộ xây dựng Quỹ "Nghĩ tình biên giới, hải đảo" giai đoạn 2012-2016


Công văn về việc hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì nữ CNVC-LĐ nghèo giai đoạn 2013-2018"


Công văn về việc hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì nữ CNVC-LĐ nghèo giai đoạn 2013-2018"


Công văn số 200/CV-CĐVC ngày 24/3/2014 về việc hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2019)


Công văn số 199/HD-CĐVC Hướng dẫn triển khai các hoạt động của  Công đoàn trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm trong CBCCVCLĐ

Trang