Công tác công đoàn

Thông báo số 13/TB-CĐCS ngày 22/3/2018 của BCH Công đoàn về việc phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022


Quyết định số 15/QĐ-CĐCS ngày 22/3/2018 về việc kiện toàn các tổ công đoàn trực thuộc Công Sở Nội vụ


Kế hoạch số 18/KH-CĐCS ngày 23/4/2018 của BCH CĐ Tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động Tháng công nhân năm 2018


Quyết định số 21/QĐ-BCH ngày 10/5/2018 của BCH CĐ Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022


Quy chế 896/QC-SNV-CĐCS ngày 22/5/2018 của BCH CĐ phối hợp hoạt động giữa thủ trưởng cơ quan và BCH CĐ Sở Nội vụ

Trang