Công tác công đoàn

Mẫu Phiếu chi hoạt động công đoàn


Mẫu phiếu thăm hỏi 


Công văn số 227/CV-CĐVC ngày 08 tháng 5 năm 2014 về việc tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"


Hướng dẫn số 225/HD-CĐVC ngày 08 tháng 5 năm 2014 về tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển"


Quyết định số 04/QĐ-BCHCĐ ngày 04/3/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Sở Nội vụ


Công văn số 205/CV-CĐVC ngày 28/3/2014 về việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018)

Trang