Đảng bộ Sở

     Căn cứ chương trình công tác nhiệm kỳ 2010-2015, chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng bộ Sở Nội vụ xây dựng chương trình công tác năm 2014 như sau:

Trang