Đảng bộ Sở

     Ngày 06/9/2014, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) và triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.


    Hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động năm 2014; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua đua năm 2014 với những nội dung sau:


     Căn cứ chương trình công tác nhiệm kỳ 2010-2015, chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng bộ Sở Nội vụ xây dựng chương trình công tác năm 2014 như sau:

Trang