Đảng bộ Sở

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Trung Hải, đảng viên Chi bộ Ban Tôn giáo


Kế hoạch số 264-KH/ĐU ngày 13 tháng 10 năm 2014 thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 


Kế hoạch số 298-KH/ĐU ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"


Kế hoạch 294-KH/ĐU ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Đảng ủy Sở Nội vụ Chương trình công tác năm 2015


     Ngày 06/9/2014, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) và triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.


    Hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động năm 2014; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua đua năm 2014 với những nội dung sau:

Trang