Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại huyện Hòa An

     Thực hiện Kế hoạch số 4087/KH- UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018, ngày 9/4, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2018 do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến huyện Hòa An kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức tại một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

     Ngày 5/4/2018, Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nông Hoa Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Cải cách hành chính