Công văn số 1801/SNV-CCHC ngày 28 tháng 10 năm 2015 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ CB,CC đi đào tạo, bồi dưỡng

Ngày bắt đầu: 
28/10/2015
Ngày kết thúc: 
04/11/2015
Hộp thư tiếp nhận: