Công văn số 1703/SNV-CCVTLT ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và số tài liệu tồn đọng

Đính kèmDung lượng
PDF icon Công văn639.58 KB
Office spreadsheet icon Biểu thống kê cơ quan21 KB
Office spreadsheet icon Biểu thống kê cá nhân22.5 KB
Office spreadsheet icon Biểu tổng hợp21.5 KB