Hội nghị nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Cao Bằng năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh; có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; đại diện lãnh đạo và công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, công tác CCHC của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện; một số lĩnh vực CCHC có sự chuyển biến tích cực so với năm 2017 và những năm trước đây, như: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC: tăng 34 bậc; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: tăng 12 bậc;  Cải cách thủ tục hành chính: tăng 12 bậc; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: tăng 30 bậc; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: tăng 12 bậc. Tuy nhiên, có những lĩnh vực còn nhiều hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện, chưa đáp ứng được yêu cầu đánh giá theo Bộ tiêu chí cấp tỉnh, như: Cải cách tài chính công: giảm 18 bậc; Hiện đại hóa hành chính: giảm 26 bậc; Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: giảm 16 bậc.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém là do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, việc cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, việc vận hành hệ thống phần mềm một cửa điện tử chưa đáp ứng yêu cầu; các nhiệm vụ trong lĩnh vực cải cách tài chính công chưa được triển khai đồng bộ và có hiệu quả; công tác bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và cấp phòng thuộc huyện tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đúng quy định; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhất là đội ngũ công chức tiếp nhận và trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại một số đơn vị chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu; chưa thật sự làm hài lòng người dân, đại diện tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhìn nhận một cách khách quan, trung thực về những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để tổ chức triển khai các giải pháp một cách đồng bộ nhằm thực hiện có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ CCHC; qua đó cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Các thông tin khác