Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

     Chiều ngày 10/8/2018, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Oanh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

     Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động được nghe bà Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

     Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

     Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bà Đồng Thị Kiều Oanh yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

     Sau Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hàng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.

Các thông tin khác