Lấy ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố

Tại huyện Thạch An và huyện Thông Nông, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức lấy ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 


Hội nghị lấy ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố.

Sở Nội Vụ tham mưu cho tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Theo dự thảo nghị quyết, đối với xã, phường, thị trấn gồm 17 chức danh; đối với xóm, tổ dân phố gồm 12 chức danh. Quy định khung số lượng: Đối với xã phường, thị trấn loại I, bố trí tối đa không quá 09 người, loại II: bố trí tối đa không quá 08 người, loại III: Không quá 07 người. Đối với xóm, tổ dân phố: Xóm, tổ dân phố loại I: bố trí tối đa 06 người, loại II tối đa 5 người. Tuỳ theo điều kiện thực tế của từng đơn vị bố trí các chức danh kiêm nhiệm cho phù hợp nhưng không vượt quá số lượng quy định theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, xóm, tổ dân phố. Dự kiến sau khi thực hiện nghị quyết sẽ giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách từ 30.838 người xuống còn 16.610 người; giảm kinh phí chi trả phụ cấp từ 206,3 tỷ xuống còn 172,8 tỷ đồng/năm.

Cơ bản các ý kiến đều nhất trí với dự thảo của nghị quyết. Đại diện Sở Nội vụ đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến, thắc mắc của đại biểu. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền một số xã cho rằng sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn cán bộ có đức, có tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

CTV

Nguồn: Theo http://caobangtv.vn

Các thông tin khác