ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỌC TẬP SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

     Thực hiện Chương trình số 263-CT/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Sở Nội vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2018. Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

(Đ/c Nguyễn Ngọc Định, Phó Bí thư Đảng ủy khai mạc Hội nghị)

     Tại Hội nghị, Chi bộ cơ quan Sở được phân công triển khai học tập chuyên đề “Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ cho đảng viên, công chức, viên chức”. Qua các nội dung chuyên đề và những ý kiến thảo luận sôi nổi đã giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thấm nhuần thêm sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sự cần thiết của việc tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác; xây dựng động cơ, thái độ tự học tập, bồi dưỡng đúng đắn, từ đó giúp mỗi cá nhân tự đặt ra mục tiêu chủ động xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu học tập, bồi dưỡng khoa học, hợp lý; tự kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch học tập, bồi dưỡng phù hợp với sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ; quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

     Cũng tại buổi sinh hoạt Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng đã triển khai học tập chuyên đề “Phương pháp xây dựng sáng kiến, giải pháp hữu ích”, qua các nội dung được triển khai và thảo luận đã giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến đồng thời cách thức, phương pháp để chọn và viết nội dung sáng kiến đảm bảo chất lượng.

(Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề)

(Đảng viên, CC, VC, NLĐ tại Hội nghị thảo luận)

     Hoạt động học tập chuyên đề trên của Đảng ủy Sở Nội vụ là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công việc, với bản thân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các thông tin khác