Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại các cơ quan, đơn vị là một trong các khâu quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ, giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác.

 

   

  Phòng Nội vụ huyện Nguyên Bình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ.

  Toàn tỉnh hiện có 22.696 CBCCVC, trong đó, cán bộ, công chức 6.788 người, viên chức 15.908 người. Việc đánh giá, phân loại CBCCVC được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại CBCCVC. Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, phân loại tập thể, CBCCVC tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố. Việc đánh giá CBCCVC được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó từng bước khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá CBCCVC; gắn việc đánh giá người đứng đầu với kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Nhìn chung, qua công tác đánh giá hằng năm, đội ngũ CBCCVC cơ bản đều có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
  Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Oanh cho biết: Người đứng đầu các sở, ban, ngành và tương đương, các huyện, Thành phố trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu và cán bộ thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. Đối với viên chức, thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại được thực hiện theo quy định Luật Viên chức. Nguyên tắc quan trọng để đánh giá cán bộ hằng năm là lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính. 
  Tuy nhiên, hiện nay tại một số cơ quan, đơn vị, việc nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng chung chung, hình thức, còn biểu hiện nể nang, né tránh. Mỗi cán bộ chưa thật sự tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong khi lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa có những tiêu chí cụ thể (định lượng) để đánh giá sát thực. Năm 2017, qua đánh giá, phân loại, trên địa bàn tỉnh có 20/29 tập thể được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8/29 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1/29 tập thể không hoàn thành nhiệm vụ. Về cá nhân là cán bộ, công chức, có 658/6.788 cá nhân được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 9,69%), 5.736/6.788 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 84,50%), 208/6.788 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (chiếm 3,06%), 45/6.788 cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,66%). Cá nhân là viên chức, có 2.242/15.908 cá nhân được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 14,09%), 11.845/15.908 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 74,46%), 1.340/15.908 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 8,42%), 78/15.908 cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,49%).
  Ngày 9/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại CBCCVC, trong đó công tác đánh giá và phân loại CBCCVC có nhiều điểm mới, mở rộng dân chủ hơn và đánh giá sát hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định về đánh giá CBCCVC chưa thực sự hợp lý, cụ thể, tiêu chí để viên chức được phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ “phải có đề tài, sáng kiến được áp dụng, công nhận” là cao và khó có cá nhân đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Do vậy, dẫn tới khó khăn trong công tác đánh giá, phân loại, làm căn cứ cho công tác khen thưởng, kỷ luật, tinh giản biên chế… Trước những hạn chế đó, ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, kịp thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn công tác đánh giá CBCCVC trong giai đoạn hiện nay.
  Tại huyện Nguyên Bình, toàn huyện hiện có 1.402 CBCCVC và người lao động. Huyện chủ động cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác đánh giá CBCCVC hằng năm để triển khai phù hợp tại địa phương. Theo đồng chí Lục Văn Minh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nguyên Bình, đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, mỗi tháng họp 1 lần xem xét việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt bao nhiêu phần trăm (%) kế hoạch của từng cá nhân đề ra, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... 

  Công tác tham mưu, lãnh, chỉ đạo của cán bộ, công chức ở cơ sở vẫn còn hạn chế, việc thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm so với thời gian quy định. Việc đánh giá phân loại CBCCVC ở một số cơ sở trên địa bàn huyện chưa căn cứ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do vậy, năm 2017, một số công chức cấp xã được phân loại, đánh giá chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ; toàn huyện Nguyên Bình có 90,3% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, bám sát các văn bản pháp luật quy định hiện hành và hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn cấp trên.
  Để nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức ở các cơ quan được gắn với các tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng hướng dẫn cụ thể trong công tác đổi mới đánh giá cán bộ sở, ban, ngành theo chất lượng, hiệu quả công việc. Rà soát chức năng các sở, ban, ngành, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ; bố trí việc làm, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, xây dựng biên chế phù hợp với tính chất nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Bài và ảnh: Tiến Mạnh

  Nguồn: http://baocaobang.vn

   

   

   
   
   
   
   
  Theo
   
   
   
   
  Các thông tin khác