Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017