Thông báo số 264/TB-SNV ngày 09/02/2018 của Sở Nội vụ thông báo danh sách, số điện thoại của thành viên Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính