Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2017