Lịch ôn tập, Lịch thi Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017