Hướng dẫn số 225/HD-CĐVC ngày 08 tháng 5 năm 2014 về tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển"

Hướng dẫn số 225/HD-CĐVC ngày 08 tháng 5 năm 2014 về tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển"

Đính kèmDung lượng
PDF icon 225 HD CĐVC.PDF348.85 KB