Thông báo số 1073/QTB-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện Hà Quảng về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017