Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện thành lập; chia tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, tt