Hướng dẫn 1443/HD-SNV ngày 20/7/2017 của Sở Nội vụ Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu giấy tại các cơ quan, tổ chức