Công văn số 1335/SNV-CCVC ngày 05/7/2017 về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 
06/07/2017
Ngày kết thúc: 
31/07/2017
Hộp thư tiếp nhận: