V/v Thông báo tổ chức thi nâng ngạch công chức và tương đương năm 2016; thăng hạng viên chức hành chính năm 2017 (danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước