V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; cụm, khối thi đua thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh

Ngày bắt đầu: 
23/05/2017
Ngày kết thúc: 
02/06/2017
Hộp thư tiếp nhận: