Công văn số 722/SNV-CCHC ngày 24/4/2017V/v góp ý xây dựng Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, cơ quan ngang sở và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh