Công văn số 682/SNV-TCBC ngày 17/4/2017 của Sở Nội vụV/v báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức và xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018