Về việc xin ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020

Ngày bắt đầu: 
05/04/2017
Ngày kết thúc: 
26/04/2017
Hộp thư tiếp nhận: