V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ

Ngày bắt đầu: 
24/03/2017
Ngày kết thúc: 
25/04/2017
Hộp thư tiếp nhận: