Quyết định số 98/QĐ-SNV ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch Về việc ban hành danh mục tài liệu thi nâng ngạch công chức năm 2016