Công văn số 368/SNV-CCVC ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ V/v báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Bieu BC.xls158 KB
PDF icon 368_2017.PDF112.62 KB