Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 02/3/2017 của Hội đồng tuyển dụng huyện Hạ Lang thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã đợt II năm 2016