Công văn số 317/SNV-CCVC ngày 28/02/2017 của Sở Nội vụ về việc góp ý dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ