Công văn số 282/SNV-TCBC ngày 22/02/2017 của Sở Nội vụ V/v báo cáo rà soát đơn vị sự nghiệp công lập