Thông báo số 24/TB-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Kem theo TB BD DB HDND.xls32.5 KB
PDF icon 24_2017.PDF331.45 KB