V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 346/2014/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu: 
29/12/2016
Ngày kết thúc: 
10/01/2017
Hộp thư tiếp nhận: