Công văn số 2220/SNV-CCVC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016