Công văn số 1900/SNV-CCHC ngày 07/10/2016 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017