Công văn số 2847/UBND-NC ngày 04 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc báo cáo thống kê phục vụ công tác thanh tra