Công văn số 1287 /SNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện