Công văn số 1215/SNV-CCVC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2016