Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thông báo

Lưu ý:

Đối với các anh (chị) trúng tuyển công chức (danh sách kèm theo Quyết định số 642/QĐ-UBND), để đảm bảo chế độ trong việc quyết định và xếp lương cho những người trúng tuyển công chức, đề nghị:

1. Bổ sung Phiếu lý lịch Tư pháp (chỉ áp dụng đối với công chức).

2. Nếu anh (chị) đã có thời gian công tác và nếu đã đóng bảo hiểm xã hội, thì phô tô sổ bảo hiểm xã hội, Quyết định nâng lương gần nhất và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của đơn vị hiện đang công tác.

Các nội dung trên gửi về Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức, ĐT: 0263.855.873) trước ngày 25 tháng 5 năm 2016 để hoàn chỉnh thủ tục tuyển dụng theo quy định